Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
E2
50
140
10
10
10
50
47.90
2
0.04
50
150
1.2
1.3
E6
24
42
10
98
42
40.86
120
80
1.4
F1
24
170
100
170
162.72
5
0.01
110
40
50
1.5
G1
24
55
65
45
55
55.00
62
45.49
100
100
1.6
1.7
G4
24
110
30
80
110
109.66
4
0.43
70
80
50
1.8
1.9
G5
24
45
149
1
45
37.40
100
20
80
2.1
G2
183
1
86
182
174.58
80
120
3.1
F4
1
1
1.00
90
50
60
3.2
F3
94
71
93
82.19
70
30
100
1
4.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
4.2
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
4.3
H1
1
1
1.00
100
60
40
4.4
H3
120
1
1
1
95
1
1
120
96.13
80
1
70
50
16
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s