Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
45
173
1
1
45
41.35
80
120
2.1
F4
136
1
133
136
125.46
90
50
60
3.1
F3
65
120
65
65.00
93
75.05
70
30
100
1
3.2
F3
170
30
170
170.00
30
30.00
70
30
100
1
3.3
F3
148
1
71
148
138.42
70
30
100
1
4.1
G1
110
20
20
110
99.90
20
0.73
100
100
5.1
G4
160
109
78.47
70
80
50
6.1
G5
1
1
1.00
100
20
80
6.2
G2
57
88
1
1
73
57
57.00
88
86.19
80
120
7.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
7.2
H3
130
34
1
55
130
130.00
34
30.51
80
1
70
50
11
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s