Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
E6
70
110
68
55.52
120
80
2.1
F1
1
1
1.00
110
40
50
2.2
F1
72
2
116
110
40
50
2.3
F2
34
150
37
100
90
2.4
F4
100
89
90
50
60
2.5
F3
32
119
1
60
119
111.94
1
0.08
3
0.03
70
30
100
1
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
H3
110
54
1
110
96.28
26
0.40
1
0.09
80
1
70
50
3.2
H3
30
15
120
60
80
1
70
50
3.3
H3
15
1
1
1.00
80
1
70
50
3.4
H3
126
5
137
1
1
126
123.96
80
1
70
50
3.5
3.6
4.1
G5
145
30
100
20
80
4.2
G4
125
75
70
80
50
4.3
G2
1
1
1.00
80
120
4.4
G2
40
70
110
40
40.00
70
54.81
2
0.03
80
120
20
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s