Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
1
1
1.00
80
120
1.2
C1
1
1
1.00
80
120
1.3
C1
39
125
1
38
25.67
80
120
2.1
F4
168
12
20
90
50
60
2.2
F4
1
1
0.28
90
50
60
2.3
F3
43
39
133
70
30
100
1
2.4
F3
152
37
70
30
100
1
2.5
F3
1
1
1.00
70
30
100
1
2.6
F3
12
112
1
1
1
105
112
95.79
70
30
100
1
2.7
2.8
2.9
3.1
G1
1
1
1.00
100
100
3.2
G1
1
1
1.00
100
100
3.3
G1
1
1
1.00
100
100
3.4
G1
89
111
100
100
3.5
G4
1
1
1.00
70
80
50
3.6
G4
127
73
70
80
50
3.7
G5
44
1
1
1.00
100
20
80
3.8
G2
15
15
15.00
80
120
3.9
G2
65
1
2
143
1
1
1
1
5
61
38.96
80
120
4.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
4.2
H1
1
1
1.00
100
60
40
4.3
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
4.4
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
4.5
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
4.6
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
4.7
H1
30
1
1
1.00
100
60
40
4.8
H1
1
1
1.00
100
60
40
4.9
H3
59
96
114
1
59
57.82
80
1
70
50
30
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s