Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
50
200
49
44.08
80
120
2.1
F4
140
130
140
125.99
90
50
60
3.1
F3
 F1,F2
1
1
92
106
70
30
100
1
3.2
F3
155
35
70
30
100
1
3.3
F3
130
140
129
116.16
70
30
100
1
4.1
G1
80
80
60
80
80.00
68
55.81
100
100
5.1
G4
159
60
1
50
142
132.74
22
14.75
70
80
50
6.1
G5
1
1
1.00
100
20
80
6.2
G2
100
60
110
100
100.00
60
58.97
80
120
7.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
7.2
H3
210
1
59
210
199.38
80
1
70
50
11
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s