Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
44
120
1
44
33.59
80
120
2.1
F4
140
130
139
126.12
90
50
60
3.1
F3
1
1
1.00
70
30
100
1
3.2
F3
3
1
65
119
70
30
100
1
3.3
F1
158
35
110
40
50
3.4
F4
3
148
1
121
140
127.47
90
50
60
4.1
G1
130
35
117
100.37
100
100
5.1
G4
150
50
70
80
50
5.2
G5
15
100
50
100
20
80
5.3
G2
10
130
35
127
110.64
80
120
6.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
6.2
H1
1
1
1.00
100
60
40
6.3
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
6.4
H3
110
160
110
93.29
80
1
70
50
14
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s
15-03-2017princesseesend all to F3, wait 7 sec with major
19-04-2017princesseeG1 use MoD
19-04-2017princesseestopwatch, block is tight
19-04-2017princesseecan kill H1, Nusa 90r 75can
20-04-2017princesseesend G2 first.