Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
40
105
20
40
35.04
2
0.01
80
120
1.2
F4
30
130
140
130
124.37
9
0.06
90
50
60
2.1
F3
1
1
92
106
70
30
100
1
2.2
F3
155
45
70
30
100
1
2.3
F3
6
160
20
40
152
139.27
70
30
100
1
3.1
G1
1
1
1.00
100
100
3.2
G1
1
1
1.00
100
100
3.3
G1
130
35
130
93.93
14
0.02
100
100
4.1
G4
1
121
73
70
80
50
4.2
G5
119
71
100
20
80
4.3
G2
24
130
12
23
130
112.78
12
1.20
20
0.24
80
120
5.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
5.2
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
5.3
H1
35
1
1
1.00
100
60
40
5.4
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
5.5
H1
35
1
1
1.00
100
60
40
5.6
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
5.7
H1
35
1
1
1.00
100
60
40
5.8
H3
100
38
132
81
62.87
80
1
70
50
19
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s