Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
A1
20
145
40
2.1
B2
 B1
20
145
3
0.20
40
40
3.1
C1
20
145
3
0.18
60
4.1
C3
 C2
30
27
15.68
33
33
33
5.1
D1
35
130
34
27.30
120
6.1
D3
30
135
30
22.11
80
60
7.1
D2
105
60
100
89.29
40
1
120
8.1
E1
114
114
114.00
100
99
1
8.2
E1
55
145
55
30.40
100
99
1
9
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s