Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
 C1
40
40
70
20
10
40
25.39
80
120
2.1
A4
20
180
50
100
30
2.2
A5
70
10
20
10
20
50
70
70.00
20
10.10
80
20
70
3.1
E2
 E2
50
140
10
10
10
50
47.90
2
0.04
50
150
4.1
E6
70
110
67
55.48
120
80
5.1
F1
170
100
170
162.80
5
0.01
110
40
50
6.1
G1
150
70
150
149.96
24
6.49
100
100
7.1
G4
110
30
80
110
109.66
4
0.45
70
80
50
8.1
G5
80
110
10
20
75
70.27
100
20
80
9.1
G2
150
30
150
149.47
30
8.80
80
120
10.1
F4
1
1
1.00
90
50
60
10.2
F3
120
10
40
10
120
112.14
3
0.12
70
30
100
1
11.1
E4
5
117
5
5.00
117
113.30
80
50
50
11.2
E5
190
20
60
190
182.91
8
0.09
40
60
80
12.1
D4
160
110
160
156.02
4
0.09
60
80
50
13.1
D5
 D2
20
160
20
20
20.00
160
160.00
20
18.93
60
70
40
13.2
D5
150
120
30
13.52
60
70
40
14.1
C5
42
40
80
100
80
14.2
C3
20
60
60
80
80
14.3
C4
90
10
60
20
90
90.00
10
10.00
34
22.36
20
20.00
50
60
50
15.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
15.2
H3
210
60
210
199.36
80
1
70
50
16.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
16.2
H3
80
1
70
50
24
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s