Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
50
200
50
44.08
80
120
2.1
F4
160
90
160
149.45
90
50
60
3.1
F3
1
1
92
106
1
1.00
1
1.00
92
92.00
106
96.18
70
30
100
1
3.2
F3
155
35
155
116.38
35
32.57
70
30
100
1
3.3
F3
150
100
145
135.60
70
30
100
1
4.1
G1
1
1
1.00
100
100
4.2
G1
86
114
86
45.43
114
114.00
100
100
4.3
G4
127
73
127
80.32
73
73.00
70
80
50
4.4
G2
16
35
130
85
35
35.00
125
123.36
80
120
5.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
5.2
H3
152
152
152.00
80
1
70
50
5.3
H3
47
202
1
47
38.43
80
1
70
50
12
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s