Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
45
173
1
1
45
41.38
80
120
2.1
F4
136
1
133
136
125.47
90
50
60
3.1
F3
 F2
15
75
110
70
30
100
1
3.2
F3
 F1
1
170
28
70
30
100
1
3.3
F3
129
1
140
129
116.06
70
30
100
1
4.1
G1
118
32
120
118
118.00
32
30.77
100
100
5.1
G4
125
95
114
110.12
70
80
50
6.1
G2
 G1
1
1
1
1
1.00
1
1.00
1
1.00
80
120
6.2
G2
107
54
109
107
107.00
54
51.98
80
120
7.1
H1
1
1
1
1.00
1
1.00
100
60
40
7.2
H3
130
34
1
55
130
130.00
34
30.51
80
1
70
50
11
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s