Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
45
105
44
33.81
80
120
1.2
F4
137
133
137
125.55
90
50
60
2.1
F3
3
1
65
119
70
30
100
1
2.2
F1
158
35
110
40
50
2.3
F3
95
55
95
90.80
70
30
100
1
3.1
G1
80
80
60
80
80.00
69
55.85
100
100
4.1
G4
1
1
1.00
70
80
50
4.2
G4
52
217
1
52
47.08
70
80
50
5.1
G5
1
1
1.00
100
20
80
5.2
G2
127
38
127
110.75
80
120
6.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
6.2
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
6.3
H3
110
159
1
110
99.84
80
1
70
50
13
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s