Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
50
150
20
50
44.10
80
120
2.1
F4
165
55
165
157.99
90
50
60
3.1
F3
1
1
92
106
70
30
100
1
3.2
F3
1
1
1.00
70
30
100
1
3.3
F3
150
70
150
138.99
70
30
100
1
4.1
G1
51
91
78
51
51.00
84
81.99
100
100
5.1
G4
40
160
20
40
40.00
88
81.21
70
80
50
6.1
G5
1
1
1.00
100
20
80
6.2
G2
40
120
60
40
40.00
106
103.17
80
120
7.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
7.2
H3
100
20
20
40
40
100
100.00
20
20.00
20
14.73
33
19.30
80
1
70
50
11
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s