Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
50
200
49
44.09
80
120
2.1
F4
140
130
139
126.04
90
50
60
3.1
F3
1
1
92
106
1
1.00
1
1.00
92
92.00
56
40.20
70
30
100
1
3.2
F3
1
1
1.00
70
30
100
1
3.3
F3
130
140
130
116.19
70
30
100
1
4.1
G1
166
1
103
166
162.72
100
100
5.1
G4
120
1
149
120
117.70
70
80
50
6.1
G5
1
1
1.00
100
20
80
6.2
G2
99
60
1
110
99
99.00
60
58.97
1
1.00
80
120
7.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
7.2
H3
210
1
59
210
199.46
80
1
70
50
11
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s