Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
E6
130
30
100
83.50
120
80
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.1
F1
1
1
1.00
110
40
50
2.2
F1
55
75
35
44
38.52
75
65.69
110
40
50
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.1
G1
80
60
80
80
80.00
60
53.69
100
100
3.2
8
3.3
8
3.4
3.5
3.6
3.7
4.1
G4
137
63
137
110.00
63
63.00
70
80
50
4.2
G5
8
100
44
100
68.77
44
43.86
100
20
80
4.3
G2
8
100
5
45
10
5
100
97.21
45
3.08
80
120
4.4
4.5
4.6
4.7
5.1
F4
1
1
1.00
90
50
60
5.2
F3
120
150
120
114.44
7
0.09
70
30
100
1
6.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
6.2
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
6.3
H1
1
1
1.00
100
60
40
6.4
H3
70
35
115
70
66.27
35
4.11
115
12.62
80
1
70
50
34
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s
02-01-2017kengue2en el ataque 6 mueren 67 reclutas