Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
190
80
49
44.08
80
120
2.1
F4
140
130
140
126.10
90
50
60
3.1
F3
95
105
70
30
100
1
4.1
F3
3
150
37
70
30
100
1
5.1
F3
125
145
125
115.39
70
30
100
1
6.1
G1
165
105
165
162.15
100
100
7.1
G4
127
72
70
80
50
8.1
G5
8
93
107
100
20
80
9.1
G2
59
88
73
59
59.00
88
84.18
80
120
10.1
H1
110
70
100
60
40
11.1
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
11.2
H3
160
110
154
148.86
80
1
70
50
12
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s