Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
A1
146
40
2.1
B2
 B1
219
1
40
40
3.1
C1
219
1
60
4.1
C2
53
40
60
4.2
C3
1
1
1.00
33
33
33
4.3
C3
12
219
1
33
33
33
4.4
4.5
4.6
5.1
D1
1
196
3
120
5.2
D3
193
80
60
5.3
D2
53
53
114
53
51.64
8
0.01
40
1
120
6.1
E1
1
1
1.00
100
99
1
6.2
E1
1
1
1.00
100
99
1
6.3
E1
1
1
1.00
100
99
1
6.4
E1
83
95
5
1
86
83
81.57
5
0.52
100
99
1
16
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s