Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
50
150
20
48
42.29
80
120
1.2
F4
136
1
133
136
125.47
90
50
60
2.1
F2
13
60
121
100
90
2.2
F1
1
1
1.00
110
40
50
2.3
F3
126
1
143
126
115.60
70
30
100
1
3.1
G1
60
75
85
60
60.00
75
72.98
100
100
4.1
G4
1
1
1.00
70
80
50
4.2
G4
50
170
50
43.28
4
0.01
70
80
50
5.1
G5
1
100
20
80
5.2
G2
50
110
110
50
50.00
110
108.98
80
120
6.1
A4
83
50
100
30
6.2
A5
160
110
160
152.19
9
0.09
80
20
70
7.1
C5
158
29
100
80
7.2
C3
86
78
80
80
7.3
C4
103
1
166
103
100.43
50
60
50
8.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
8.2
H3
10
1
1
1.00
80
1
70
50
8.3
H1
1
1
1.00
100
60
40
8.4
H3
128
140
2
128
125.08
80
1
70
50
19
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s