Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
50
170
50
41.50
80
120
2.1
F4
135
1
134
135
125.30
90
50
60
3.1
F2
 F3
66
119
100
90
3.2
F1
152
20
20
110
40
50
3.3
F3
129
1
140
129
116.07
70
30
100
1
4.1
G1
1
1
1.00
100
100
4.2
G1
120
20
1
79
120
113.64
100
100
4.3
G4
1
1
1.00
70
80
50
4.4
G4
120
20
1
79
89
84.80
70
80
50
5.1
G5
1
1
1.00
100
20
80
5.2
G2
24
111
49
110
111
111.00
49
47.99
80
120
6.1
H1
1
100
60
40
6.2
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
6.3
H3
1
130
140
129
125.17
80
1
70
50
14
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s