Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
45
150
24
1
45
42.26
80
120
2.1
F4
180
40
170
158.72
90
50
60
3.1
F3
1
1
92
106
70
30
100
1
3.2
F3
155
35
70
30
100
1
3.3
F3
7
160
20
40
151
139.35
70
30
100
1
4.1
G1
1
100
100
4.2
G4
1
73
127
70
80
50
4.3
G1
86
114
100
100
4.4
G2
4
40
120
60
40
40.00
106
103.19
80
120
5.1
H1
120
20
100
60
40
5.2
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
5.3
H3
140
60
20
139
133.03
80
1
70
50
12
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s