Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
200
50
20
50
44.08
80
120
1.2
F4
150
120
140
127.74
90
50
60
2.1
F3
1
1
92
106
70
30
100
1
2.2
F3
155
35
70
30
100
1
2.3
F3
150
120
136
119.55
70
30
100
1
3.1
G1
1
1
1.00
100
100
3.2
G4
127
73
70
80
50
3.3
G1
86
114
100
100
3.4
G2
16
40
120
60
40
40.00
108
103.18
80
120
4.1
E6
88
132
88
80.55
120
80
5.1
E4
10
103
80
50
50
5.2
E5
220
146
129.06
40
60
80
6.1
D4
200
50
20
176
161.75
60
80
50
7.1
D5
142
36
60
70
40
7.2
D5
200
50
20
168
155.95
60
70
40
8.1
C5
150
120
150
149.97
16
6.77
100
80
9.1
C3
20
70
30
80
80
9.2
C4
200
50
20
107
100.47
50
60
50
10.1
A4
83
50
100
30
10.2
A5
150
50
70
150
148.40
16
2.12
80
20
70
11.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
11.2
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
11.3
H1
1
1
1.00
100
60
40
11.4
H3
140
60
20
139
133.01
80
1
70
50
24
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s