Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
50
150
20
50
44.09
80
120
2.1
F4
165
55
165
157.88
90
50
60
3.1
G1
51
91
78
51
51.00
84
81.96
100
100
4.1
G3
71
99
50
71
71.00
87
84.00
40
60
100
5.1
G4
110
90
110
64.56
90
90.00
70
80
50
5.2
G2
45
105
70
45
45.00
101
98.16
80
120
6.1
F1
160
40
160
117.22
40
38.61
110
40
50
6.2
F3
150
70
150
138.92
70
30
100
1
7.1
H1
150
70
112
102.55
100
60
40
8.1
H3
184
184
184.00
80
1
70
50
8.2
H3
200
80
1
70
50
11
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s