Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
A1
219
1
40
1.2
2.1
B2
 B1
219
1
40
40
2.2
3.1
C1
219
1
1
0.01
60
3.2
4.1
C3
38
73
38
35.74
33
33
33
4.2
C2
2
52
2
2.00
51
48.54
40
60
5.1
D1
34
185
1
34
33.26
1
0.01
120
5.2
6.1
D3
189
189
173.29
80
60
6.2
D2
79
141
79
75.74
40
1
120
7.1
E1
177
25
177
177.00
25
25.00
100
99
1
7.2
E1
37
162
1
37
14.33
100
99
1
14
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s