Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
49
165
5
1
48
41.39
80
120
2.1
2.2
2.3
2.4
E6
88
132
88
80.57
120
80
3.1
3.2
3.3
3.4
F1
144
39
110
40
50
3.5
F2
22
92
106
100
90
3.6
F4
1
5
4
12
121
90
50
60
3.7
F3
147
1
72
147
138.35
70
30
100
1
4.1
4.2
G1
1
1
1.00
100
100
4.3
G4
127
73
70
80
50
4.4
G1
17
90
110
100
100
4.5
G5
1
1
1.00
100
20
80
4.6
G2
33
50
95
75
50
50.00
95
93.17
80
120
5.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
5.2
H3
119
19
1
131
119
119.00
19
17.76
80
1
70
50
5.3
H3
1
80
1
70
50
21
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s