Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
43
121
1
43
33.45
80
120
2.1
F4
137
133
137
125.54
90
50
60
3.1
F3
3
1
65
119
70
30
100
1
3.2
F1
1
1
1.00
110
40
50
3.3
F3
128
1
141
128
115.93
70
30
100
1
4.1
G1
117
48
117
100.38
100
100
5.1
G4
1
1
1.00
70
80
50
6.1
G4
52
217
1
52
52.00
101
75.14
1
1.00
70
80
50
7.1
G5
1
1
1.00
100
20
80
7.2
G2
127
38
127
110.67
80
120
8.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
8.2
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
9.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
9.2
H3
110
160
110
110.00
160
160.00
80
1
70
50
14
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s