Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
50
200
50
44.05
80
120
2.1
F4
140
130
139
126.07
90
50
60
3.1
F3
1
1
92
106
1
1.00
1
1.00
92
92.00
106
96.11
70
30
100
1
3.2
F3
155
35
155
116.42
35
32.61
70
30
100
1
3.3
F3
130
140
129
116.24
70
30
100
1
4.1
4.2
4.3
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
4.4
H3
140
80
140
120.63
80
1
70
50
4.5
5.1
5.2
H3
40
100
60
40
40.00
100
59.63
60
60.00
80
1
70
50
5.3
5.4
H3
16
1
1
1.00
80
1
70
50
5.5
H3
126
1
122
16
5
126
124.73
1
0.03
8
0.01
80
1
70
50
6.1
G5
80
60
130
77
74.68
100
20
80
7.1
G4
115
54
31
115
72.49
54
54.00
31
31.00
70
80
50
7.2
G2
1
1
1.00
80
120
7.3
G2
182
1
1
1
1
1
1
1
81
153
144.67
80
120
19
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s
14-02-2016Marcoshagossend the mma when the blockgen is 5 flags on his was, shortly after mma send mg
14-02-2016Marcoshagoswas = way